دارندگان CMA در ایران

 پروفسور محمد نمازی،‌ عضو موسسه حسابداری مدیریت استرالیا

دکتر عزیز عالیور، عضو موسسه حسابداری مدیریت استرالیا

دکتر هوشنگ نادریان، عضو موسسه حسابداری مدیریت استرالیا

دکتر بهزاد زمانیان، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا

مهندس علی تاتاری، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا

مهندس غلامرضا محمدی گلدار، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا