حسابداری مدیریت و ابزارهای تحلیل گری کسب و کار

دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند

دارندگان CMA استرالیا و نیوزلند در ایران

 پروفسور محمد نمازی،‌ عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه

دکتر عزیز عالیور، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه 

دکتر هوشنگ نادریان، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه

دکتر بهزاد زمانیان، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه

مهندس علی تاتاری، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه

مهندس غلامرضا محمدی گلدار، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه  دکتر معصومه عرفانی فرد، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه

مهندس افشین هدایتی، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه

مهندس مهدی طالب زاده، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه

دکتر حسین جعفری، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه

مهندس سارا بابایی، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه

مهندس سید کمال ریحانی، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه

مهندس رجا غالبی، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه

دکتر علی مسعودفر، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه

خانم مجیده طلیلی، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه

آقای ایلیاد مفاخر، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه

خانم مریم حاجی پور، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه

آقای نوید علوی، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند - مشاهده رزومه