دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا

مرجع آموزش های مهارتی، مشاوره های کاربردی و نرم افزارهای حرفه ای حسابداری مدیریت

دارندگان CMA استرالیا در ایران

 پروفسور محمد نمازی،‌ عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه

دکتر عزیز عالیور، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه 

دکتر هوشنگ نادریان، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه

دکتر بهزاد زمانیان، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه

مهندس علی تاتاری، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه

مهندس غلامرضا محمدی گلدار، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه  دکتر معصومه عرفانی فرد، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه

مهندس افشین هدایتی، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه

مهندس مهدی طالب زاده، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه

دکتر حسین جعفری، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه

مهندس سارا بابایی، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه

مهندس سید کمال ریحانی، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه

مهندس رجا غالبی، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه