دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا

مرجع آموزش های مهارتی، مشاوره های کاربردی و نرم افزارهای حرفه ای حسابداری مدیریت

دارندگان CMA استرالیا در ایران

 پروفسور محمد نمازی،‌ عضو موسسه حسابداری مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه

دکتر عزیز عالیور، عضو موسسه حسابداری مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه 

دکتر هوشنگ نادریان، عضو موسسه حسابداری مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه

دکتر بهزاد زمانیان، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه

مهندس علی تاتاری، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه

مهندس غلامرضا محمدی گلدار، عضو موسسه حسابداران مدیریت استرالیا - مشاهده رزومه