حسابداری مدیریت و ابزارهای تحلیل گری کسب و کار

دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند

سرفصل های CMA استرالیا و نیوزلند

دوره 56 ساعته CMA استرالیا و نیوزلند شامل دو ماژول "مدیریت استراتژیک هزینه" و "تجزیه و تحلیل استراتژیک کسب و کار" می باشد که سرفصل های آن به اختصار عبارت است از:

مدیریت استراتژیک هزینه

 • اصول حسابداری مدیریت (Management Accounting Principles)
 • حسابداری بهای تمام شده (Cost Accounting)
 • هزینه یابی هدف (Target Costing)
 • هزینه یابی چرخه عمر (Life Cycle Costing)
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity Based Costing)
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت رانشی (Push ABC)
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت کششی (Pull ABC)
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا (TDABC)
 • هزینه یابی مصرف منابع (Resource Consumption Accounting)
 • هزینه یابی تفاضلی (Marginal Costing)
 • هزینه یابی چند بعدی (Multi-Dimensional Costing)
 • تحلیل سودآوری مشتری (Customer Profitability)
 • مدیریت بر مبنای فعالیت (Activity Based Management)
 • مدیریت استراتژیک هزینه (Strategic Cost Management)
 • حسابداری مدیریت زیست محیطی (Environmental Accounting)

تجزیه و تحلیل استراتژیک کسب و کار

 • تفکر استراتژیک (Strategic Thinking)
 • نظام مدیریتی کارت امتیازی متوازن (Balanced Scorecard Management System)
 • تدوین شاخص های عملکرد (KPI)
 • بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (Performance Budgeting)
 • بودجه ریزی بر مبنای فعالیت (Activity Based Budgeting)
 • بودجه ریزی بر مبنای محرک ها (Driver Based Budgeting)
 • فراسوی بودجه ریزی (Beyond Budgeting)
 • بودجه ریزی شناور (Rolling Budgeting)
 • روش های قیمت گذاری (Pricing Strategies)
 • روش های بازاریابی (Marketing Strategies)
 • مدیریت ریسک (Risk Management)