حسابداری مدیریت و ابزارهای تحلیل گری کسب و کار

دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند

سرفصل های PBB

دوره PBB، شامل 5 جلسه 8 ساعته (هفته ای یک جلسه) با سرفصل های زیر می باشد:

8 ساعت اول:

 • مبانی نظری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
 • مدل مفهومی نظام بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد (مدل الماس)
 • مدل گام به گام استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (مدل زنجیره ارزش)
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت  (ABC)
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت به روش رانشی (Push ABC)
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت به روش کششی (Pull ABC)
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC)
 • مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM)
 • بودجه ریزی بر مبنای فعالیت (ABB)
 • تقسیم کار و تعیین فعالیت های کلاسی جلسات آینده

8 ساعت دوم:

ارائه فعالیت های کلاسی زیر توسط همه شرکت کنندگان بر اساس اطلاعات واقعی جمع آوری شده از دستگاه اجرایی متبوع خود:

 • تشریح و ارائه ساختار سازمانی و تعیین مراکز فعالیت عملیاتی و پشتیبانی
 • شناسایی و ارائه طبقه بندی برنامه ای (برنامه ها و خروجی ها) و سنجه های عملکرد آن
 • تعیین و ارائه رابطه بین طبقه بندی برنامه ای و ساختار سازمانی 

8 ساعت سوم:

ارائه فعالیت های کلاسی زیر توسط همه شرکت کنندگان بر اساس اطلاعات واقعی جمع آوری شده از دستگاه اجرایی متبوع خود:

 • شناسایی و ارائه فعالیت های عملیاتی و محرک های آنها 
 • شناسایی و ارائه فعالیت های پشتیبانی و محرک های آنها 

8 ساعت چهارم:

ارائه فعالیت های کلاسی زیر توسط همه شرکت کنندگان بر اساس اطلاعات واقعی جمع آوری شده از دستگاه اجرایی متبوع خود:

 • شناسایی و ارائه طبقه بندی اقتصادی هزینه ها (فصول و مواد هزینه)
 • شناسایی و ارائه محرک های هزینه 
 • طراحی و ارائه زنجیره ارزش شامل برنامه ها، خروجی ها، فعالیت ها، هزینه ها  

8 ساعت پنجم:

ورود اطلاعات جمع آوری و اصلاح شده در نرم افزار تخصصی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل:

 • طراحي زنجیره ارزش در نرم افزار 
 • اخذ گزارشات نهایی مدیریتی و بودجه ای از نرم افزار كه مويد اثربخشي دوره و ارتقاء توانمندي شركت كنندگان خواهد بود.