حسابداری مدیریت و ابزارهای تحلیل گری کسب و کار

دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند

آزمون و گواهینامه PBB

گواهینامه دوره PBB شامل دو گواهینامه داخلی و بین المللی است که به شرط قبولی در ارزیابی های زیر اعطا خواهد شد.

نحوه ارزيابي شركت كنندگان:

  • ارزيابي تمرينات كلاسي مندرج در سرفصل های دوره
  • ارزيابي ميزان مشاركت کلاسی در طي دوره
  • ارزیابی توانایی مدل سازی در نرم افزار