حسابداری مدیریت و ابزارهای تحلیل گری کسب و کار

دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند

معرفی PBB

"دوره‌ تربيت كارشناس هزینه یابی و بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد (PBB)"، دوره ای است 40 ساعته که گواهینامه آن توسط موسسه حسابداران مدیریت استرالیا صادر می شود. شرکت کنندگان این دوره پس از دریافت آموزش های تئوریک، موظفند در هر جلسه مطابق آموزش های ارائه شده و فرم های استاندارد، اطلاعات واقعی از سازمان خود جمع آوری و در کلاس ارائه نمایند و پس از رفع اشکال توسط مدرس، وارد نرم افزار تخصصی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، کرده و سپس گزارش های مورد نیاز را استخراج کنند. در انتهاي دوره، فرد آموزش ديده به يك كارشناس هزینه یابی بر مبنای فعالیت و بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد تبديل مي‌شود و قادر خواهد بود اين موضوع را در دستگاه اجرايي خود راهبري و پیاده سازی نمايد.

اهداف آموزشي دوره:

  • يكسان سازي سطح آشنايي شركت‌كنندگان با مباني نظري و ارايه آموزش های تئوري 
  • ارتقاء مهارت‌ هزینه یابی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 
  • ارتقاء سطح دانش و مهارت شرکت کنندگان به گونه ای که در انتهای دوره بتوانند استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را در دستگاه اجرایی خود راهبری و اجرا کنند
  • كاهش وابستگي دستگاه های اجرایی به مشاورين برون سازماني براي اجراي بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد