حسابداری مدیریت و ابزارهای تحلیل گری کسب و کار

دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا و نیوزلند

مخاطبین CMA استرالیا و نیوزلند

شرکت در دوره CMA استرالیا و نیوزلند برای همگان امکان پذیر است اما دریافت مدرک CMA استرالیا و نیوزلند تنها منوط به وجود شرایط ذیل، ضمن شرکت در آزمون و ارائه مقاله کاربردی می باشد.

  • مدیران و متخصصین دارنده مدارک دانشگاهی حسابداری یا مالی با حداقل 5 سال سابقه فعالیت رسمی مالی یا فعالیت موثر در اجرای پروژه های حوزه حسابداری مدیریت مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کارت امتیازی متوازن و غیره
  • مدیران و متخصصین دارنده مدارک حرفه ای حسابداری یا مالی از مراکز آموزشی معتبر و انجمن های حسابداری با حداقل 5 سال سابقه فعالیت رسمی مالی یا فعالیت موثر در اجرای پروژه های حوزه حسابداری مدیریت مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کارت امتیازی متوازن و غیره
  • مدیران و متخصصین دارنده مدارک مدیریت اجرایی (MBA) با حداقل 5 سال سابقه فعالیت رسمی مالی یا فعالیت موثر در اجرای پروژه های حوزه حسابداری مدیریت مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کارت امتیازی متوازن و غیره
  • مدیران و متخصصین دارنده مدارک مدیریت صنعتی یا مهندسی صنایع با حداقل 5 سال سابقه فعالیت رسمی مالی یا فعالیت موثر در اجرای پروژه های حوزه حسابداری مدیریت مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کارت امتیازی متوازن و غیره