دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا

مرجع آموزش های مهارتی، مشاوره های کاربردی و نرم افزارهای حرفه ای حسابداری مدیریت

درباره SEGAL

سگال (CMA Iran)، مجموعه ایست متشکل از نماینده و اعضاء CMA استرالیا در ایران که دارای سوابق ارزشمند علمی، پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای و اجرایی می باشند و با دغدغه احیا و توسعه دانش و مهارت های حوزه حسابداری مدیریت در کشور، تلاش می کنند معضلات تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران را در محیط های پیچیده و متغییر فضای کسب و کار کنونی مرتفع سازند.

چشم انداز CMA Iran
ایجاد مرکز مرجع آموزش های مهارتی، مشاوره های کاربردی و نرم افزارهای حرفه ای حسابداری مدیریت در ایران

ماموریت CMA Iran
ایجاد 180 درجه تغییر در دانش، نگرش و عملکرد مدیران و سازمان ها از طریق آموزش های مهارتی و مشاوره های کاربردی با تاکید بر استانداردها و مدارک شناخته شده بین المللی