دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا

مرجع آموزش های مهارتی، مشاوره های کاربردی و نرم افزارهای حرفه ای حسابداری مدیریت

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (PBB)

معرفی دوره:

"نظام بودجه ریزي مبتني بر عملكرد" به عنوان زیر سیستم نظام "مدیریت مبتنی بر نتایج" و با هدف ارتقاي کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی، مورد توجه جدي دولت ها بوده است .در این نظام، اعتبارات بر مبناي عملکرد واحدهاي سازمانی درراستاي تولید محصولات(خدمات) و یا دستیابی به پیامدها تخصیص می یابد و بدین ترتیب سازمانها به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع براي انجام فعالیت ها، تولید خروجی ها و دستیابی به اهداف و استراتژي ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می یابند.بر اساس تعریف صندوق بین المللی پول، بودجه ریزي مبتني بر عملكرد عبارت است از: روشها و سازوکارهایی که ارتباط بین اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه هاي اجرایی را با خروجی ها و پیامدهاي آنها از طریق بکارگیري اطلاعات عملکردي در تخصیص منابع تقویت می سازد. 

سرفصل هاي دوره:

 • بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد چیست
 • مدل مفهومي نظام بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد (مدل الماس)
 • مدل گام به گام بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد (مدل زنجيره ارزش)
 • شناسایی و تدوین "برنامه ها" در بودجه های سنواتی
 • شناسایی و تدوین "خروجی ها" در بودجه های سنواتی
 • شناسایی و تدوین "فعالیت ها" در بودجه های سنواتی
 • محاسبه قیمت تمام شده فعاليت ها، خروجی ها و برنامه ها
 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)
 • تخصیص بودجه مبتنی بر عملکرد 

مدرس دوره:

علیرضا صراف: جهت مشاهده رزومه مدرس اینجا را کلیک نمایید.

منبع درسی دوره

کتاب "گام به گام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد" تالیف مدرس دوره

مخاطبین دوره:

 • مديران و كارشناسان بودجه
 • مديران و كارشناسان مالي
 • مديران و كارشناسان طرح و برنامه

مدت دوره:

 8 ساعت

گواهینامه دوره:

گواهینامه داخلی با امضای مدرس 

هزینه دوره:

500 هزار تومان