دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا

مرجع آموزش های مهارتی، مشاوره های کاربردی و نرم افزارهای حرفه ای حسابداری مدیریت

دوره های داخلی

يكي از دغدغه‌هاي بزرگ مديران توانمندسازي كاركنان و افزايش توان نيروهاي كارشناسي خود در جهت پيشبرد اهداف درون سازماني و پاسخگويي به انتظارات برون سازماني خود است. بديهي است يكي از مهمترين ابزار توانمندسازي كاركنان، آموزش است. چراكه آموزش به عنوان يك سرمايه گذاري بلند مدت، نه تنها سازمان را از دغدغه انجام كيفي فعاليت‌هاي كارشناسي خود رها مي‌سازد بلكه امكان تفويض بخش عمده اي از مسئوليت ها  و در نتيجه فرصت پرداختن به امور كلان تر مديريتي را نيز براي مديران فراهم مي‌آورد.

CMA Iran با برگزاري دوره‌های مهارتی ماژولار، قصد دارد به ماژول های حسابداری مدیریت به طور جداگانه بپردازد و ضمن يكسان سازي سطح آشنايي شركت‌كنندگان با مباني نظري و ارايه آموزش های تئوري، تمرکز اصلی خود را بر آموزش های مهارتی از طريق تمرينات كارگاهي قرار دهد. در پایان اینگونه دوره های آموزشی، فارغ التحصیلان قادر خواهند بود به عنوان مدرسین و مشاورین درون سازمانی به سازمان های خود در یادگیری و استقرار ماژول های مختف حسابداری مدیریت یاری رسانند.