دوره بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور با تدریس جناب آقای علیرضا صراف نماینده موسسه حسابدران استرالیا در ایران در تاریخ 21 و 23 خرداد ماه با حضور 33 نفر از دستگاه های اجرایی کشور برگزار گردید.