هزینه CMA استرالیا

هزینه دوره CMA به دو بخش هزینه ریالی و ارزی تقسیم می شود.

هزینه ریالی دوره:

 هزینه ریالی دوره 39 میلیون ریال است شامل:

  • ارائه 56 ساعت آموزش توسط نماینده CMA استرالیا در ایران
  • راهنمایی تدوین مقالات فارسی در طول دوره
  • بررسی و داوری مقالات
  • اخذ آزمون فارسی
  • گواهینامه داخلی

هزینه ارزی دوره:

هزینه ارزی دوره 638 دلار استرالیا است که در صورت شرکت در تمامی جلسات آموزشی و همچنین تایید مقاله توسط نماینده CMA استرالیا در ایران، به موسسه حسابداران مدیریت استرالیا جهت صدور و ارسال مدرک CMA پرداخت می شود.