دفتر منطقه ای موسسه حسابداران مدیریت استرالیا

مرجع آموزش های مهارتی، مشاوره های کاربردی و نرم افزارهای حرفه ای حسابداری مدیریت

مخاطبین CMA استرالیا

شرکت در دوره CMA استرالیا برای همگان امکان پذیر است اما دریافت مدرک CMA استرالیا تنها منوط به وجود شرایط ذیل، ضمن شرکت در آزمون و ارائه مقاله کاربردی می باشد.

  • مدیران و متخصصین دارنده مدارک دانشگاهی حسابداری یا مالی با حداقل 5 سال سابقه فعالیت رسمی مالی یا فعالیت موثر در اجرای پروژه های حوزه حسابداری مدیریت مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کارت امتیازی متوازن و غیره
  • مدیران و متخصصین دارنده مدارک حرفه ای حسابداری یا مالی از مراکز آموزشی معتبر و انجمن های حسابداری با حداقل 5 سال سابقه فعالیت رسمی مالی یا فعالیت موثر در اجرای پروژه های حوزه حسابداری مدیریت مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کارت امتیازی متوازن و غیره
  • مدیران و متخصصین دارنده مدارک مدیریت اجرایی (MBA) با حداقل 5 سال سابقه فعالیت رسمی مالی یا فعالیت موثر در اجرای پروژه های حوزه حسابداری مدیریت مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کارت امتیازی متوازن و غیره
  • مدیران و متخصصین دارنده مدارک مدیریت صنعتی یا مهندسی صنایع با حداقل 5 سال سابقه فعالیت رسمی مالی یا فعالیت موثر در اجرای پروژه های حوزه حسابداری مدیریت مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کارت امتیازی متوازن و غیره